10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل چهارم؛ تجسم فضایی | استاد قنبری قسمت 1 خط، صفحه و نقطه در فضا ویدئو…
61
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل سوم؛ کار با داده های آماری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل سوم ؛ کار با داده های آماری | استاد امیری قسمت 1 تعاریف «1» ویدئو…
9
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل سوم ؛ آب، آهنگ زندگی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل سوم؛ آب، آهنگ زندگی قسمت 1 مقدمه فصل 3 «1» ویدئو 20:05 دقیقه…
105
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل دوم ؛ تابع | استاد امیری قسمت 1 زوج مرتب ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی این…
11
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چند ضلعی ها

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل سوم؛ چندضلعی ها | استاد قنبری قسمت 1 چند ضلعی ها ویدئو 14:09 دقیقه خصوصی…
83
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل دوم ؛ رد پای گازها در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل دوم؛رد پای گازها در زندگی قسمت 1 بررسی کتاب «شروع فصل» ویدئو 17:57…
140
69,000 تومان
10%
تخفیف

دینی دهم | درس اول

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
دینی دهم | قسمت 1 تا6 «رایگان» | استاد محمدحسین فتحی قسمت 1 فیلم شماره 1 ویدئو 16 دقیقه خصوصی…
97
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن

4.00 2 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی | فصل دوم؛ تالس، تشابه و کاربردهای آن | استاد قنبری قسمت 1 نسبت - تناسب ویدئو…
87
69,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 26

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 30 | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه خصوصی…
168
69,000 تومان
10%
تخفیف

عربی دهم | قسمت 1 تا 14

3.00 1 رای
69,000 تومان
عربی دهم | استاد مجلسی | درس ا تا 14 قسمت 1 صرف فعل «1» ویدئو 13:14 دقیقه خصوصی این…
103
69,000 تومان
10%
تخفیف

هندسه دهم ریاضی | فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال

5.00 4 رای
69,000 تومان
هندسه دهم ریاضی |فصل اول؛ ترسیم های هندسی و استدلال| استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
120
69,000 تومان

جغرافیای ایران دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.33 3 رای
رایگان!
جغرافیای ایران دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد کیقبادی قسمت 1 مقدمه ویدئو 21:26 دقیقه خصوصی این…
106
رایگان!

ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.00 1 رای
رایگان!
ادبیات دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد زارع زاده قسمت 1 رقص ضمیر 1 ویدئو 16:42 دقیقه…
208
رایگان!
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی این…
24
69,000 تومان

ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی…
26
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل اول ؛ کیهان ،زادگاه الفبای هستی

5.00 2 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل اول؛کیهان الفبای زادگاه هستی قسمت 1 مقدمه فصل اول«1» ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی…
222
69,000 تومان

دینی دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
دینی دهم | قسمت 1 تا6 «رایگان» | استاد محمدحسین فتحی قسمت 1 فیلم شماره 1 ویدئو 15:35 دقیقه خصوصی…
297
رایگان!

هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.67 3 رای
رایگان!
هندسه دهم ریاضی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد قنبری قسمت 1 ترسیم هندسی و مکان هندسی ویدئو…
114
رایگان!

شیمی دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
شیمی دهم | استاد همایونی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 مقدمه فصل اول«1» ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی…
75
رایگان!