10%
تخفیف

زیست هشتم | فصل های 4 تا 6 علوم تجربی

3.79 19 رای
208,000 تومان
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
172
208,000 تومان

زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.63 8 رای
رایگان!
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
225
رایگان!
10%
تخفیف

علوم تجربی هشتم | فصل 1 تا 3 ؛ بخش شیمی + فصل 9 – 10 – 14 – 15 ؛ فیزیک

4.72 36 رای
208,000 تومان

[/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row]

256
208,000 تومان

علوم تجربی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

5.00 5 رای
رایگان!
علوم تجربی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 موجودات جهان ویدئو 15:35 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
304
رایگان!