10%
تخفیف

زیست هشتم | فصل های 4 تا 6 علوم تجربی

3.79 19 رای
208,000 تومان
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
172
208,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هشتم | درس های 1 تا 9

4.37 19 رای
108,000 تومان
ادبیات هشتم| استاد رونق | درس های 1 تا 5 قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این…
268
108,000 تومان
10%
تخفیف

ادبیات هشتم | درس های 1 تا 7

4.33 18 رای
108,000 تومان
ادبیات هشتم| استاد رونق | درس های 1 تا 5 قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این…
194
108,000 تومان
10%
تخفیف

زبان انگلیسی هشتم | درس 1 تا 6

4.18 22 رای
108,000 تومان
زبان انگلیسی هشتم| استاد رضویان | درس 1 تا 3 قسمت 1 تصاویر و لغات اول کتاب ویدئو 13:31 دقیقه…
261
108,000 تومان

حفاظت شده: آداب بندگی 2

3.11 9 رای
رایگان!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

145
رایگان!

حفاظت شده: عربی هشتم | استاد شیخی

4.08 13 رای
رایگان!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

244
رایگان!

حفاظت شده: قرآن هشتم

3.09 22 رای
رایگان!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

155
رایگان!

حفاظت شده: دینی هشتم | استاد کدخدایان

4.08 12 رای
رایگان!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

152
رایگان!

حفاظت شده: مطالعات اجتماعی هشتم

4.90 21 رای
رایگان!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

205
رایگان!

ادبیات هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.70 23 رای
رایگان!
ادبیات هشتم| استاد رونق | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 نکات ستایش «1» ویدئو 14:49 دقیقه خصوصی این بخش…
317
رایگان!

زبان انگلیسی هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

زبان انگلیسی هشتم| استاد رضویان | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 تصاویر و لغات اول کتاب ویدئو 13:31 دقیقه…
248
رایگان!

زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.63 8 رای
رایگان!
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
225
رایگان!
10%
تخفیف

ریاضی هشتم | فصل اول تا چهارم اعداد صحیح و گویا، اعداد اول، چندضلعی ها، جبر و معادله

4.79 34 رای
208,000 تومان
ریاضی هشتم | فصل اول ؛ اعداد صحیح و گویا قسمت 1 اعداد گنگ،گویا و اصم ویدئو 15:41 دقیقه خصوصی…
350
208,000 تومان

ریاضی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

4.33 3 رای
رایگان!
ریاضی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 اعداد گنگ،گویا و اصم ویدئو 15:41 دقیقه خصوصی این بخش…
254
رایگان!
10%
تخفیف

علوم تجربی هشتم | فصل 1 تا 3 ؛ بخش شیمی + فصل 9 – 10 – 14 – 15 ؛ فیزیک

4.72 36 رای
208,000 تومان

[/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row] [/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row]

256
208,000 تومان

علوم تجربی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

5.00 5 رای
رایگان!
علوم تجربی هشتم | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 موجودات جهان ویدئو 15:35 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
304
رایگان!