10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل سوم؛ کار با داده های آماری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل سوم ؛ کار با داده های آماری | استاد امیری قسمت 1 تعاریف «1» ویدئو…
9
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل سوم ؛ آب، آهنگ زندگی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل سوم؛ آب، آهنگ زندگی قسمت 1 مقدمه فصل 3 «1» ویدئو 20:05 دقیقه…
105
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه | استاد همدانی قسمت 1 ویژگی های گیاهی «1»…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل چهارم؛ دما و گرما

5.00 2 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل چهارم ؛ دما و گرما | استاد ابراهیمیان قسمت 1 دما «1» ویدئو 13:27 دقیقه خصوصی…
115
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | استاد همدانی قسمت 1 کلیه و…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار، انرژی و توان

5.00 5 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل سوم؛ کار ، انرژی و توان | استاد ابراهیمیان قسمت 1 انرژی جنبشی ویدئو 12:15 دقیقه…
164
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل دوم؛ تابع

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل دوم ؛ تابع | استاد امیری قسمت 1 زوج مرتب ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی این…
11
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل سوم؛ توان های گویا و عبارت های جبری

1.00 1 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل سوم ؛ توان های گویا و عبارت های جبری | استاد صفوی قسمت 1 توان ویدئو…
126
69,000 تومان
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل دوم ؛ رد پای گازها در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل دوم؛رد پای گازها در زندگی قسمت 1 بررسی کتاب «شروع فصل» ویدئو 17:57…
140
69,000 تومان
10%
تخفیف

عربی دهم | قسمت 1 تا 14

3.00 1 رای
69,000 تومان
عربی دهم | استاد مجلسی | درس ا تا 14 قسمت 1 صرف فعل «1» ویدئو 13:14 دقیقه خصوصی این…
103
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات

3.80 5 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم | فصل دوم؛ مثلثات | استاد صفوی قسمت 1 اتحادهای مثلثاتی 1 ویدئو 15:28 دقیقه خصوصی این بخش…
142
69,000 تومان
10%
تخفیف

ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
ریاضی دهم انسانی | فصل اول؛ عبارات جبری | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی این…
24
69,000 تومان
10%
تخفیف

فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد

4.67 6 رای
69,000 تومان
فیزیک دهم | فصل دوم؛ ویژگی های فیزیکی مواد | استاد ابراهیمیان قسمت 1 ویژگی های فیزیک مواد 1 ویدئو…
223
69,000 تومان

ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
ریاضی دهم انسانی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد امیری قسمت 1 معرفی کتاب ویدئو 12:37 دقیقه خصوصی…
26
رایگان!
10%
تخفیف

شیمی دهم |فصل اول ؛ کیهان ،زادگاه الفبای هستی

5.00 2 رای
69,000 تومان
شیمی دهم | استاد همایونی | فصل اول؛کیهان الفبای زادگاه هستی قسمت 1 مقدمه فصل اول«1» ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی…
222
69,000 تومان

شیمی دهم | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
شیمی دهم | استاد همایونی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» قسمت 1 مقدمه فصل اول«1» ویدئو 15:22 دقیقه خصوصی…
75
رایگان!
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم؛ گردش مواد در بدن

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم ؛ گردش مواد در بدن | استاد همدانی قسمت 1 گردش مواد ویدئو…
34
69,000 تومان
10%
تخفیف

فلسفه یازدهم انسانی | درس دوم؛ ریشه و شاخه های فلسفه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
فلسفه یازدهم انسانی | فصل اول؛ فلسفه و ابعاد آن | استاد مشکات فر قسمت 1 بخش اصلی فلسفه ویدئو…
7
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی | استاد همدانی قسمت 1 دستگاه تنفس 1 ویدئو 11:51 دقیقه…
53
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد | استاد همدانی قسمت 1 بخش کوتاهی از فصل…
71
69,000 تومان