10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل ششم؛ از یاخته تا گیاه | استاد همدانی قسمت 1 ویژگی های گیاهی «1»…
31
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل پنجم؛ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | استاد همدانی قسمت 1 کلیه و…
32
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل ششم؛ تقسیم یاخته | استاد مطلب زاده قسمت 1 کروموزوم ویدئو 17 دقیقه خصوصی این…
13
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل پنجم؛ ایمنی | استاد مطلب زاده قسمت 1 خط اول دفاعی 1 ویدئو 16 دقیقه…
15
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست هشتم | فصل های 4 تا 6 علوم تجربی

3.79 19 رای
208,000 تومان
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
172
208,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل چهارم؛ تنظیم شیمیایی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم شیمیایی؛ پیک شیمیایی ویدئو 17:18…
30
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل سوم؛ دستگاه حرکتی | استاد مطلب زاده قسمت 1 اسکلت انسان و بخش های سازنده…
38
69,000 تومان

زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان»

4.63 8 رای
رایگان!
زیست هشتم | قسمت 1 تا6 «رایگان» قسمت 1 آشنایی با دستگاه عصبی ویدئو 16:04 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
225
رایگان!
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم؛ گردش مواد در بدن

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل چهارم ؛ گردش مواد در بدن | استاد همدانی قسمت 1 گردش مواد ویدئو…
34
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل سوم؛ تبادلات گازی | استاد همدانی قسمت 1 دستگاه تنفس 1 ویدئو 11:51 دقیقه…
53
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست شناسی دهم تجربی | فصل دوم؛ گوارش و جذب مواد | استاد همدانی قسمت 1 بخش کوتاهی از فصل…
71
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل دوم؛ حواس | استاد مطلب زاده قسمت 1 گیرنده های حسی ویدئو 15:16 دقیقه خصوصی…
33
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
زیست یازدهم تجربی | فصل اول؛ تنظیم عصبی | استاد مطلب زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48…
51
69,000 تومان
10%
تخفیف

زیست شناسی دهم تجربی | فصل اول؛ دنیای زنده

4.00 1 رای
69,000 تومان
[/vc_column]زیست شناسی دهم تجربی | فصل اول؛ دنیای زنده | استاد همدانی قسمت 1 آشنایی با زیست شناسی ویدئو 13:42…
85
69,000 تومان

زیست شناسی دهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
[/vc_column]زیست شناسی دهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان» | استاد همدانی قسمت 1 آشنایی با زیست شناسی ویدئو…
59
رایگان!

زیست یازدهم تجربی | قسمت 1 تا 6 «رایگان»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
زیست یازدهم تجربی، استاد مطلبی زاده قسمت 1 تنظیم عصبی "بافت عصبی" ویدئو 11:48 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی می…
37
رایگان!